Մեր ծրագրերը

Մեր ծրագրերը

ԱՓՇԱՏԿ-ը, իր գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ, պարբերաբար իրականացնում է ծրագրեր, որոնց նպատակն է բարելավել ճանաչման գործընթացը և ըստ նպատակի կիրառել ճանաչման գործիքաշարը: 

«Կրթության շահագրգիռ կողմերին զինել կոմպետենցիաներով կեղծարարությունների բացահայտման և դրանց դեմ պայքարելու համար/DETECT»

DETECT ծրագրի նպատակն է վերոնշյալ ուսումնասիրության արդյունքների և առաջարկությունների հիման վրա մշակել վերապատրաստման դասընթաց, որը կզինի կրթության ոլորտի շահակիցներին կրթական կեղծարարության հայտնաբերման և դրա դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ կարողականություններով: Դասընթացը կտա կրթական կեղծարարության և դրա կանխարգելման, հայտնաբերման և դրա դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ մեթոդաբանության վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ: Այն նաև կնպաստի իրազեկման միջոցառումների կազմակերպանը, կեղծարարության կանխարգելմանը, վաղ հայտնաբերմանը, իրավական և էթիկական հարցերի վեր հանմանը: Վերապատրաստումը կնպաստի, որպեսզի կրթության շահակիցները պաշտպանեն իրենց ռեսուրսները, հեղինակությունը և վստահությունը: Մասնակիցներին տալով կրթական կեղծարարության հայտնաբերման և կանխարգելման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և գործիքներ՝ դասընթացը կնվազեցնի կրթական կեղծարարության ազդեցությունը և կխթանի բարեվարքության և հաշվետվողականության մշակույթը:

...

2023 թ. առաջին անգամ Եվրոպայի խորհուրդը մեկնարկել է դրամաշնորհային ծրագիր ուղղված ոչ ԵՄ անդամ երկրների ազգային տեղեկատվական կենտրոններին և ԱՓՇԱՏԿ-ը 5 շահած կենտրոններից մեկն է: Դրամաշնորհների նպատակն է նպաստել ազգային տեղեկատվական կենտրոնների առաքելությանը` կրթության ոլորտում համագործակցության ու շարժունության խթանման, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության որակավորումների արդարացի և թափանցիկ ճանաչմանը:

Դեռևս 2021 թ.-ին ԱՓՇԱՏԿ-ի և Եվրոպայի Խորհրդի փորձագետների կողմից` Եվրոպայի Խորհրդի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացրել էր «Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական կեղծարարության իրավիճակը և բացահայտումը. ռիսկերը և պատասխան քայլերը ՔՈՎԻԴ-19 դարաշրջանում» խորագրով ուսումնասիրությունը, որը տպագրվել է 2022թ.  նոյեմբերի 14-ին: Ուսումնասիրության նպատակն էր բացահայտել ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի հետևանքով առաջացած անհրաժեշտությունը՝ վերանայելու կրթության ոլորտում թափանցիկության, հաշվետվողականության և հակակոռուպցիոն միջոցառումների համար կիրառվող ավանդական գործիքներն ու քաղաքականությունները։

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ կրթական կեղծարարությունը և կոռուպցիոն պրակտիկան ոչ միայն խոչընդոտում են կրթության բոլոր մակարդակների հասանելիությանը, այլև ազդում են կրթության որակի, հետազոտության արդյունքների վստահելիության վրա և մարտահրավեր են նետում որակավորումների ճանաչմանը:

«Դասընթացների առցանց կատալոգներ և տվյալների բազաներ` թափանցիկության և ճանաչման համար» (OCTRA 2)

Ծրագրի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել բուհերի կրթական ծրագրերի և դասընթացների առցանց կատալոգների դերը ճանաչման գործընթացում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով միկրո որակավորումներին (micro-credentials): Կրթական ծրագրերի և դասընթացների հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը խթանում է նաև միկրո որակավորումների ճանաչումը և հնարավորություն է ստեղծում բուհերի կողմից շնորհված որակավորումների ավտոմատ ճանաչմանը:

...

Ծրագրի գործընկերներն են`

 • Ակադեմիական տեղեկատվական կենտրոնը (AIC), Լատվիա
 • Բիզնեսի և ֆինանսների բակալավրական դպրոցը (BASBF), Լատվիա
 • Բարձրագույն կրթության ոլորտում տեղեկատվության և որակավորումների ճանաչման կենտրոնը (CIP), Բոսնիա և Հերցեգովինա
 • Լատվիայի ռեկտորների խորհուրդը (LRC)
 • Ակադեմիական փոխանակման ազգաին կենտրոնը (NAWA), Լեհաստան
 • Տեղեկատվության և փաստաթղթերի ազգային կենտրոնը (NACID), Բուլղարիա
 • Դիպլոմների ճանաչման և համարժեքության ազգային կենտրոնը, Ռումինիա
 • Որակ և որակավորում Իռլանդիա (QQI), Իռլանդիա
 • Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկանտվական կենտրոնը (ArmENIC), Հայաստան:

Ծրագրի շրջանակներում գործընկերների մեկնարկային հանդիպումը տեղի է ունեցավ 10.03.2023թ. Ռիգայում, Լատվիա, որին մասնակցում էին բոլոր գործընկերները: Հանդիպման ժամանակ ներկայացվեց ծրագրի հիմնական գործողությունները և դրանց իրականցման ժամանակցույցը, ինչպես նաև գործընկերների պարտականությունները:

«Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական կեղծարարության իրավիճակը և բացահայտումը. ռիսկերը և պատասխան քայլերը ՔՈՎԻԴ-19 դարաշրջանում» ուսումնասիրություն

Ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է ներկայացնել ՔՈՎԻԴ-19-ի ազդեցությունը Հայաստանում կրթության ոլորտում կեղծարարության և կոռուպցիայի տարբեր ձևերի վրա: Ուսումնասիրությունը ներկայացնում է նաև Եվրոպայում առկա կրթական կեղծարարության պայքարին ուղղված նախաձեռնությունները, ինչպես նաև ուսանողների տեսակետը:

...

Ուսումնասիրությունը ներառել է նաև 2017-ից 2021 թթ. Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային կրթություն իրականացնող հաստատությունների հետ կապված զարգացումները և զուգահեռներ է անցկացվել 2017-ին ԱՓՇԱՏԿ-ի կողմից իրականացված ուսումնասիրության հետ: Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա հեղինակների կողմից կատարվել են նաև առաջարկություններ:

ԵԽ-ի անդրադարձը ձեռնարկին հասանելի է այստեղ, իսկ անգլերեն լեզվով ձեռնարկը՝ այստեղ:

Բուհ ընդունելության և որակավորումների ճանաչման հարցերով  հայնորվեգական համագործակցություն (2019-2021)

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում և Նորվեգիայում ակադեմիական ներուժի զարգացումը և հայկական ու նորվեգական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջև հետագա համագործակցության խթանումը:

Ծրագիրը նպաստում է համալսարանների կառավարման բարելավմանը, ներառյալ Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում բարեփոխումների իրականացմանը: Այն նաև խթանում է միջազգային դիմորդների ընդունելության գործընթացը Հայաստանում փորձի փոխանակման միջոցով: 

...

Գործընկերներ

 • Որակի ապահովման նորվեգական գործակալություն/NOKUT
 • Հարավարևելյան Նորվեգիայի համալսարանական քոլեջ
 • Երևանի պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)
 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
 • Ակադեմիական ճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական  կենտրոն (ԱՓՇԱՏԿ)

Փախստականների որակավորումների եվրոպական անձնագիր (ՓՈԵԱ)

Ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թ.-ին` որպես փորձնական նախաձեռնություն: Ծրագիրը իրականացվել է Եվրախորհրդի Կրթության վարչության կողմից «Կառուցել ներառական հասարակություն» գործողությունների պլանի շրջանակներում: 2018թ.-ի  հունվարից մեկնարկել է ծրագրի նոր փուլը, որը կշարունակվի երեք տարի (2018-2020թթ): Ծրագրի նպատակն է ստեղծել գործիքներ, որոնք կաջակցեն փախստականների ինտեգրմանը, ինչպես նաև նրանց հյուրընկալող  նոր hամայնքներին: ԱՓՇԱՏԿ-ը մասնակցում է ծրագրի նոր փուլին:

...

ՓՈԵԱ-ն փաստաթուղթ է, որը տեղեկատվություն է տրամադրում փախստականների ստացած ամենաբարձր որակավորման վերաբերյալ՝ հիմնվելով առկա փաստաթղթերի և հարցազրույցի վրա: Այն նաև տեղեկատվություն է պարունակում դիմորդի աշխատանքային փորձի եւ լեզվի իմացության վերաբերյալ:

ՓՈԵԱ-ն միակ միջազգային գործիքն է, որը ստեղծվել է որպեսզի նպաստի փախստականների որակավորումների ճանաչմանը `լիարժեք փաստաթղթերի բացակայության դեպքում: ՓՈԵԱ-ն կարելի է օգտագործել նաեւ այն դեպքում, երբ փախստականները տեղափոխվում են Եվրոպական նոր հյուրընկալող պետություններ` առանց լրացուցիչ գնահատման անհրաժեշտության:

ՓՈԵԱ-ն անձնագիր չէ, ոչ էլ նույնականացման կամ ուսումնական փաստաթղթերի փոխարինող: Այն չի երաշխավորում ուսման կամ աշխատանքի ընդունումը և չի հանդիսանում պաշտոնական ճանաչում: ՓՈԵԱ-ի նպատակն է օգնել փախստականներին առաջադիմել իրենց ուսման և աշխատանքի հարցերում:

Ծրագրի շրջանակներում, ԱՓՇԱՏԿ-ը իր եվրոպական գործընկերների հետ միասին կանցկացնի գնահատման նիստեր ՀՀ-ում՝ հաշվի առնելով սիրիացի փախստականների (կամ փախստականների կարգավիժակ ունեցող անձանց) մեծ քանակությունը ՀՀ-ում: Հարցազրույցները հաջողությամբ անցած անձանց կտրվի ՓՈԵԱ:

Ծրագիրը նաև նախատեսում է ստեղծել գնահատման մասնագետների որակյալ խումբ՝ օգտագործելով փախստականների որակովորումների եվրոպական անձնագրի մեթոդաբանությունը:

Գործընկերներ

 • Հունաստանի կրթության, հետազոտության և կրոնական հարցերով նախարարություն
 • Իտալիայի կրթության, համալսարանների և հետազոտության նախարարություն
 • Իտալիայի համալսարանական ռեկտորների կոնֆերանսը
 • Նորվեգիայի կրթության և հետազոտության նախարարությունը
  ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը (UNHCR) Հունաստանում և Ստրասբուրգում
 • Ազգային տեղեկատվական կենտրոններ Հայաստանից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Իտալիայից, Նիդերլանդներից, Նորվեգիայից և Միացյալ Թագավորությունից:

«ԲՈՒՍԹ»- Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում, Erasmus+

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել և խթանել ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության շրջանակի և գործիքների մշակման միջոցով ՝ համաձայն Երևանի կոմյունիկեի և եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի (ԵԲԿՏ) 2020թ.-ի շարժունության ռազմավարության սկզբունքների: Ծրագրի տևողությունը երեք տարի էր (2016-2019): 2019թ. ծրագիրը երկարացվել է 6 ամսով` մինչև 2020թ. հունիս:

․․․

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է միջազգայնացման ազգային ռազմավարության մշակում, որը կնպաստի, որպեսզի ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգը դառնա նորարար, հեռանկարային և միջազգային ։ Այն կամրապնդի հայաստանյան ԲՈՒՀ-երի կրթական, վերապատրաստման և հետազոտական գործունեությունը՝ համաձայն միջազգային և ներպետական իրավական կանոնակարգման։ Ծրագիրն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում՝ ներառելով ռազմավարական պլանավորման,  միջազգային հարաբերությունների կառավարման, կառուցվածքային բարեփոխումների վերաբերյալ սեմինարներ և վերապատրաստումներ հայաստանյան ԲՈՒՀ-երում։ Ծրագրի գործընկերները Իսպանիայից, Շվեդիայից, Պորտուգալիայից և Էստոնիայից կներկայացնեն իրենց փորձը ռազմավարության, մարքեթինգի և միջազգային համագործակցության ոլորտում:

ԵՄ գործընկերներ

 • Ստոկհոլմի տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա
 • Կատալունիայի պոլիտեխնիկական համալսարան, Իսպանիա
 • Ռովիրա և Վիրջիլիայի համալսարան, Իսպանիա
 • Տալլինի տեխնոլոգիական համալսարան, Էստոնիա
 • Լիսաբոնի համալսարանի տեխնիկական ինստիտուտ, Պորտուգալիա

 

Հայաստանյան գործընկերներ`

 • Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (համակարգող)
 • Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
 • Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
 • Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան
 • Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան
 • ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն
 • Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն

QUATREC- որակավորումների համեմատում վստահելի ճանաչման համար (2018-2020)

Ծրագրի նպատակն է իրականացնել որակավորումների ազգային շրջանակների (որպես ճանաչման գործիքների) համեմատական հետազոտություն: Հետազոտության շրջանակներում կհամեմատվեն բակալավրի և մագիստրոսի որակավորումները տարբեր ոլորտներից:

Գործընկերներ

Ազգային տեղեկատվական կենտրոններ Լատվիայից, Էստոնիայից, Բուլղարիայից, Միացյալ Թագավորությունից և Հայաստանից: 

«ԻՍՈԲԱՔ – Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ»                                                 

«Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ» ծրագիրը իրականացվել է ԵՄ Էրազմուս+ ի  շրջանակում 2017-2018թթ.: Ծրագրի նպատակն էր ստեղծել միասնական  էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ հավաքագրված կլինեն Բոլոնիայի գործընթացից առաջ շնորհվող որակավորումների ձևանմուշները և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

...

Ծրագիրն իրականացվել է Բուլղարիայի Ակադեմիական ճանաչման և շարժունության ազգային կենտրոնի (NACID) կողմից, գործընկերներն են Հայաստանը, Ռումինիան, Էստոնիան, Լատվիան, Լեհաստանը, Լիտվան և Խորվաթիան: Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ)  հավաքագրել է ՀՀ-ում մինչև Բոլոնիայի գործընթացի ներդրումը շնորհվող մոտ 40 որակավորումների օրինակներ: «ԻՍՈԲԱՔ»-ը հասանելի է ENIC-NARIC գրասենյակների աշխատակիցների համար` նպատակ ունենալով ճանաչման գործընթացը դարձնել ավելի արագ և թափանցիկ:

Համակարգում տեղադրվել է նաև յուրաքանչյուր երկրում Բոլոնիայի գործընթացից առաջ գործող կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ճանաչված բուհերի ցանկը:

«ՍՔԱՆ-Դ2» Ազգային ակադեմիական դիպլոմների նմուշներ և պատճեններ

ԵՄ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում «ՍՔԱՆ-Դ2» ծրագիրը մեկնարկել է 2016թ.-ին և ավարտվել 2017թ.: Ծրագրի հիմնական նպատակն էր խթանել բարձրագույն կրթության որակավորումների իրազեկվածությունը թափանցիկ և արդար ճանաչում իրականացնելու համար: Ծրագիրը նախատեսում էր ստեղծել ընդհանուր միջազգային տվյալների բազա, որում հավաքագրված  կլինեն  մասնակից 10 երկրների (Հայաստան, Ավստրիա, Էստոնիա, Ֆրանսիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Նորվեգիա, Լեհաստան, Ռումինիա, Ուկրաինա) բուհերի կողմից շնորհվող որակավորումների ձևանմուշները և  դրանց վերաբերյալ  ամբողջական տեղեկատվությունը: Ծրագրի համակարգել է իտալական CIMEA կենտրոնը: ՍՔԱՆ-Դ2  ծրագրի շրջանակում ստեղծված բազան հասանելի է ENIC-NARIC գրասենյակների աշխատակիցներին https://www.enic-naric.net/country-pages.aspx.:

․․․

Ծրագրի շրջանակներում Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ) հավաքագրել է ազգային  դիպլոմների, վկայականների նմուշները և տեղադրել է առցանց բազայում: Բազայում առկա են բուհերի կողմից ինչպես ներկայումս շնորհվող դիպլոմների նմուշները, այնպես և նախկինում շնորհված նմուշները:

Փախստականներ և ճանաչում. Փախստականների, տեղահանված և փախստականների իրավիճակում գտնվող անձանց օտարերկրյա բարձրագույն կրթության ճանաչման գործիքակազմ

Ծրագրի նպատակն էր մշակել ճանաչման արդյունավետ ընթացակարգեր փախստականների, տեղահանված և փախստականների նման իրավիճակում գտնվող անձանց  համար, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ փաստաթղթերը ամբողջական չեն կամ ընդանրապես առկա չեն:   

Ծրագրի գործընկերներն էին Նորվեգիայի, Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Նիդեռլանդների, Միացյալ Թագավորության և Շվեդիայի ազգային տեղեկատվական կենտրոնները:

․․․

Ծրագրի ընթացքում մշակվեցին ընդհանուր սկզբունքներ, լավագույն փորձի օրինակներ և գործիքաշար` փախստականների որակավորումների ճանաչման համար: Օգտագործված մեթոդները հաջողությամբ փորձարկվեցին և ընդգրկվեցին մի քանի երկրների ճանաչման գործընթացներում: Բացի այդ, մշակվեցին այն երկրների կրթական համակարգերի նկարագությունը, որտեղից ամենաշատն է փախստականների հոսքը և   դրանք հրապարակվեցին ENIC-NARIC կայքում:

2014-2016 ԱՐՄԵՆՔԱ․ Ազգային և ոլորտային որակավորումների շրջանակների ներդրումը Հայաստանում

Ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել հայ շրջանավարտների աշխատունակությունը և հեշտացնել ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային աշխատաշուկայում ազգային որակավորումների ճանաչումը: Արդյունքում, ծրագիրը մշակեց Որակավորումների  ազգային շրջանակը (ANQF), ինչպես նաև ոլորտային շրջանակներ մի քանի մասնագիտական ոլորտների համար: Մանրամասներին կարեղ եք ծանոթանալ այստեղ:

Բուհ ընդունելության և որակավորումների ճանաչման հարցերով  հայնորվեգական համագործակցություն (2019-2021)

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում և Նորվեգիայում ակադեմիական ներուժի զարգացումը և հայկական ու նորվեգական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջև հետագա համագործակցության խթանումը:

Ծրագիրը նպաստում է համալսարանների կառավարման բարելավմանը, ներառյալ Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում բարեփոխումների իրականացմանը: Այն նաև խթանում է միջազգային դիմորդների ընդունելության գործընթացը Հայաստանում փորձի փոխանակման միջոցով: 

...

Գործընկերներ

 • Որակի ապահովման նորվեգական գործակալություն/NOKUT
 • Հարավարևելյան Նորվեգիայի համալսարանական քոլեջ
 • Երևանի պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)
 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
 • Ակադեմիական ճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական  կենտրոն (ԱՓՇԱՏԿ)

Փախստականների որակավորումների եվրոպական անձնագիր (ՓՈԵԱ)

Ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թ.-ին` որպես փորձնական նախաձեռնություն: Ծրագիրը իրականացվել է Եվրախորհրդի Կրթության վարչության կողմից «Կառուցել ներառական հասարակություն» գործողությունների պլանի շրջանակներում: 2018թ.-ի  հունվարից մեկնարկել է ծրագրի նոր փուլը, որը կշարունակվի երեք տարի (2018-2020թթ): Ծրագրի նպատակն է ստեղծել գործիքներ, որոնք կաջակցեն փախստականների ինտեգրմանը, ինչպես նաև նրանց հյուրընկալող  նոր hամայնքներին: ԱՓՇԱՏԿ-ը մասնակցում է ծրագրի նոր փուլին:

...

ՓՈԵԱ-ն փաստաթուղթ է, որը տեղեկատվություն է տրամադրում փախստականների ստացած ամենաբարձր որակավորման վերաբերյալ՝ հիմնվելով առկա փաստաթղթերի և հարցազրույցի վրա: Այն նաև տեղեկատվություն է պարունակում դիմորդի աշխատանքային փորձի եւ լեզվի իմացության վերաբերյալ:

ՓՈԵԱ-ն միակ միջազգային գործիքն է, որը ստեղծվել է որպեսզի նպաստի փախստականների որակավորումների ճանաչմանը `լիարժեք փաստաթղթերի բացակայության դեպքում: ՓՈԵԱ-ն կարելի է օգտագործել նաեւ այն դեպքում, երբ փախստականները տեղափոխվում են Եվրոպական նոր հյուրընկալող պետություններ` առանց լրացուցիչ գնահատման անհրաժեշտության:

ՓՈԵԱ-ն անձնագիր չէ, ոչ էլ նույնականացման կամ ուսումնական փաստաթղթերի փոխարինող: Այն չի երաշխավորում ուսման կամ աշխատանքի ընդունումը և չի հանդիսանում պաշտոնական ճանաչում: ՓՈԵԱ-ի նպատակն է օգնել փախստականներին առաջադիմել իրենց ուսման և աշխատանքի հարցերում:

Ծրագրի շրջանակներում, ԱՓՇԱՏԿ-ը իր եվրոպական գործընկերների հետ միասին կանցկացնի գնահատման նիստեր ՀՀ-ում՝ հաշվի առնելով սիրիացի փախստականների (կամ փախստականների կարգավիժակ ունեցող անձանց) մեծ քանակությունը ՀՀ-ում: Հարցազրույցները հաջողությամբ անցած անձանց կտրվի ՓՈԵԱ:

Ծրագիրը նաև նախատեսում է ստեղծել գնահատման մասնագետների որակյալ խումբ՝ օգտագործելով փախստականների որակովորումների եվրոպական անձնագրի մեթոդաբանությունը:

Գործընկերներ

 • Հունաստանի կրթության, հետազոտության և կրոնական հարցերով նախարարություն
 • Իտալիայի կրթության, համալսարանների և հետազոտության նախարարություն
 • Իտալիայի համալսարանական ռեկտորների կոնֆերանսը
 • Նորվեգիայի կրթության և հետազոտության նախարարությունը
  ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը (UNHCR) Հունաստանում և Ստրասբուրգում
 • Ազգային տեղեկատվական կենտրոններ Հայաստանից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Իտալիայից, Նիդերլանդներից, Նորվեգիայից և Միացյալ Թագավորությունից:

«ԲՈՒՍԹ»- Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում, Erasmus+

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել և խթանել ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության շրջանակի և գործիքների մշակման միջոցով ՝ համաձայն Երևանի կոմյունիկեի և եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի (ԵԲԿՏ) 2020թ.-ի շարժունության ռազմավարության սկզբունքների: Ծրագրի տևողությունը երեք տարի էր (2016-2019): 2019թ. ծրագիրը երկարացվել է 6 ամսով` մինչև 2020թ. հունիս:

․․․

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է միջազգայնացման ազգային ռազմավարության մշակում, որը կնպաստի, որպեսզի ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգը դառնա նորարար, հեռանկարային և միջազգային ։ Այն կամրապնդի հայաստանյան ԲՈՒՀ-երի կրթական, վերապատրաստման և հետազոտական գործունեությունը՝ համաձայն միջազգային և ներպետական իրավական կանոնակարգման։ Ծրագիրն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում՝ ներառելով ռազմավարական պլանավորման,  միջազգային հարաբերությունների կառավարման, կառուցվածքային բարեփոխումների վերաբերյալ սեմինարներ և վերապատրաստումներ հայաստանյան ԲՈՒՀ-երում։ Ծրագրի գործընկերները Իսպանիայից, Շվեդիայից, Պորտուգալիայից և Էստոնիայից կներկայացնեն իրենց փորձը ռազմավարության, մարքեթինգի և միջազգային համագործակցության ոլորտում:

ԵՄ գործընկերներ

 • Ստոկհոլմի տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա
 • Կատալունիայի պոլիտեխնիկական համալսարան, Իսպանիա
 • Ռովիրա և Վիրջիլիայի համալսարան, Իսպանիա
 • Տալլինի տեխնոլոգիական համալսարան, Էստոնիա
 • Լիսաբոնի համալսարանի տեխնիկական ինստիտուտ, Պորտուգալիա

 

Հայաստանյան գործընկերներ`

 • Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (համակարգող)
 • Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
 • Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
 • Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան
 • Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան
 • ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն
 • Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն

QUATREC- որակավորումների համեմատում վստահելի ճանաչման համար (2018-2020)

Ծրագրի նպատակն է իրականացնել որակավորումների ազգային շրջանակների (որպես ճանաչման գործիքների) համեմատական հետազոտություն: Հետազոտության շրջանակներում կհամեմատվեն բակալավրի և մագիստրոսի որակավորումները տարբեր ոլորտներից:

Գործընկերներ

Ազգային տեղեկատվական կենտրոններ Լատվիայից, Էստոնիայից, Բուլղարիայից, Միացյալ Թագավորությունից և Հայաստանից: 

«ԻՍՈԲԱՔ – Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ»                                                 

«Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ» ծրագիրը իրականացվել է ԵՄ Էրազմուս+ ի  շրջանակում 2017-2018թթ.: Ծրագրի նպատակն էր ստեղծել միասնական  էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ հավաքագրված կլինեն Բոլոնիայի գործընթացից առաջ շնորհվող որակավորումների ձևանմուշները և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

...

Ծրագիրն իրականացվել է Բուլղարիայի Ակադեմիական ճանաչման և շարժունության ազգային կենտրոնի (NACID) կողմից, գործընկերներն են Հայաստանը, Ռումինիան, Էստոնիան, Լատվիան, Լեհաստանը, Լիտվան և Խորվաթիան: Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ)  հավաքագրել է ՀՀ-ում մինչև Բոլոնիայի գործընթացի ներդրումը շնորհվող մոտ 40 որակավորումների օրինակներ: «ԻՍՈԲԱՔ»-ը հասանելի է ENIC-NARIC գրասենյակների աշխատակիցների համար` նպատակ ունենալով ճանաչման գործընթացը դարձնել ավելի արագ և թափանցիկ:

Համակարգում տեղադրվել է նաև յուրաքանչյուր երկրում Բոլոնիայի գործընթացից առաջ գործող կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ճանաչված բուհերի ցանկը:

«ՍՔԱՆ-Դ2» Ազգային ակադեմիական դիպլոմների նմուշներ և պատճեններ

ԵՄ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում «ՍՔԱՆ-Դ2» ծրագիրը մեկնարկել է 2016թ.-ին և ավարտվել 2017թ.: Ծրագրի հիմնական նպատակն էր խթանել բարձրագույն կրթության որակավորումների իրազեկվածությունը թափանցիկ և արդար ճանաչում իրականացնելու համար: Ծրագիրը նախատեսում էր ստեղծել ընդհանուր միջազգային տվյալների բազա, որում հավաքագրված  կլինեն  մասնակից 10 երկրների (Հայաստան, Ավստրիա, Էստոնիա, Ֆրանսիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Նորվեգիա, Լեհաստան, Ռումինիա, Ուկրաինա) բուհերի կողմից շնորհվող որակավորումների ձևանմուշները և  դրանց վերաբերյալ  ամբողջական տեղեկատվությունը: Ծրագրի համակարգել է իտալական CIMEA կենտրոնը: ՍՔԱՆ-Դ2  ծրագրի շրջանակում ստեղծված բազան հասանելի է ENIC-NARIC գրասենյակների աշխատակիցներին https://www.enic-naric.net/country-pages.aspx.:

․․․

Ծրագրի շրջանակներում Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ) հավաքագրել է ազգային  դիպլոմների, վկայականների նմուշները և տեղադրել է առցանց բազայում: Բազայում առկա են բուհերի կողմից ինչպես ներկայումս շնորհվող դիպլոմների նմուշները, այնպես և նախկինում շնորհված նմուշները:

Փախստականներ և ճանաչում. Փախստականների, տեղահանված և փախստականների իրավիճակում գտնվող անձանց օտարերկրյա բարձրագույն կրթության ճանաչման գործիքակազմ

Ծրագրի նպատակն էր մշակել ճանաչման արդյունավետ ընթացակարգեր փախստականների, տեղահանված և փախստականների նման իրավիճակում գտնվող անձանց  համար, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ փաստաթղթերը ամբողջական չեն կամ ընդանրապես առկա չեն:   

Ծրագրի գործընկերներն էին Նորվեգիայի, Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Նիդեռլանդների, Միացյալ Թագավորության և Շվեդիայի ազգային տեղեկատվական կենտրոնները:

․․․

Ծրագրի ընթացքում մշակվեցին ընդհանուր սկզբունքներ, լավագույն փորձի օրինակներ և գործիքաշար` փախստականների որակավորումների ճանաչման համար: Օգտագործված մեթոդները հաջողությամբ փորձարկվեցին և ընդգրկվեցին մի քանի երկրների ճանաչման գործընթացներում: Բացի այդ, մշակվեցին այն երկրների կրթական համակարգերի նկարագությունը, որտեղից ամենաշատն է փախստականների հոսքը և   դրանք հրապարակվեցին ENIC-NARIC կայքում:

2014-2016 ԱՐՄԵՆՔԱ․ Ազգային և ոլորտային որակավորումների շրջանակների ներդրումը Հայաստանում

Ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել հայ շրջանավարտների աշխատունակությունը և հեշտացնել ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային աշխատաշուկայում ազգային որակավորումների ճանաչումը: Արդյունքում, ծրագիրը մշակեց Որակավորումների  ազգային շրջանակը (ANQF), ինչպես նաև ոլորտային շրջանակներ մի քանի մասնագիտական ոլորտների համար: Մանրամասներին կարեղ եք ծանոթանալ այստեղ:

Բուհ ընդունելության և որակավորումների ճանաչման հարցերով  հայնորվեգական համագործակցություն (2019-2021)

Ծրագրի նպատակն է Հայաստանում և Նորվեգիայում ակադեմիական ներուժի զարգացումը և հայկական ու նորվեգական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջև հետագա համագործակցության խթանումը:

Ծրագիրը նպաստում է համալսարանների կառավարման բարելավմանը, ներառյալ Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում բարեփոխումների իրականացմանը: Այն նաև խթանում է միջազգային դիմորդների ընդունելության գործընթացը Հայաստանում փորձի փոխանակման միջոցով: 

...

Գործընկերներ

 • Որակի ապահովման նորվեգական գործակալություն/NOKUT
 • Հարավարևելյան Նորվեգիայի համալսարանական քոլեջ
 • Երևանի պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ)
 • Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
 • Ակադեմիական ճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական  կենտրոն (ԱՓՇԱՏԿ)

Փախստականների որակավորումների եվրոպական անձնագիր (ՓՈԵԱ)

Ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թ.-ին` որպես փորձնական նախաձեռնություն: Ծրագիրը իրականացվել է Եվրախորհրդի Կրթության վարչության կողմից «Կառուցել ներառական հասարակություն» գործողությունների պլանի շրջանակներում: 2018թ.-ի  հունվարից մեկնարկել է ծրագրի նոր փուլը, որը կշարունակվի երեք տարի (2018-2020թթ): Ծրագրի նպատակն է ստեղծել գործիքներ, որոնք կաջակցեն փախստականների ինտեգրմանը, ինչպես նաև նրանց հյուրընկալող  նոր hամայնքներին: ԱՓՇԱՏԿ-ը մասնակցում է ծրագրի նոր փուլին:

...

ՓՈԵԱ-ն փաստաթուղթ է, որը տեղեկատվություն է տրամադրում փախստականների ստացած ամենաբարձր որակավորման վերաբերյալ՝ հիմնվելով առկա փաստաթղթերի և հարցազրույցի վրա: Այն նաև տեղեկատվություն է պարունակում դիմորդի աշխատանքային փորձի եւ լեզվի իմացության վերաբերյալ:

ՓՈԵԱ-ն միակ միջազգային գործիքն է, որը ստեղծվել է որպեսզի նպաստի փախստականների որակավորումների ճանաչմանը `լիարժեք փաստաթղթերի բացակայության դեպքում: ՓՈԵԱ-ն կարելի է օգտագործել նաեւ այն դեպքում, երբ փախստականները տեղափոխվում են Եվրոպական նոր հյուրընկալող պետություններ` առանց լրացուցիչ գնահատման անհրաժեշտության:

ՓՈԵԱ-ն անձնագիր չէ, ոչ էլ նույնականացման կամ ուսումնական փաստաթղթերի փոխարինող: Այն չի երաշխավորում ուսման կամ աշխատանքի ընդունումը և չի հանդիսանում պաշտոնական ճանաչում: ՓՈԵԱ-ի նպատակն է օգնել փախստականներին առաջադիմել իրենց ուսման և աշխատանքի հարցերում:

Ծրագրի շրջանակներում, ԱՓՇԱՏԿ-ը իր եվրոպական գործընկերների հետ միասին կանցկացնի գնահատման նիստեր ՀՀ-ում՝ հաշվի առնելով սիրիացի փախստականների (կամ փախստականների կարգավիժակ ունեցող անձանց) մեծ քանակությունը ՀՀ-ում: Հարցազրույցները հաջողությամբ անցած անձանց կտրվի ՓՈԵԱ:

Ծրագիրը նաև նախատեսում է ստեղծել գնահատման մասնագետների որակյալ խումբ՝ օգտագործելով փախստականների որակովորումների եվրոպական անձնագրի մեթոդաբանությունը:

Գործընկերներ

 • Հունաստանի կրթության, հետազոտության և կրոնական հարցերով նախարարություն
 • Իտալիայի կրթության, համալսարանների և հետազոտության նախարարություն
 • Իտալիայի համալսարանական ռեկտորների կոնֆերանսը
 • Նորվեգիայի կրթության և հետազոտության նախարարությունը
  ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը (UNHCR) Հունաստանում և Ստրասբուրգում
 • Ազգային տեղեկատվական կենտրոններ Հայաստանից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Իտալիայից, Նիդերլանդներից, Նորվեգիայից և Միացյալ Թագավորությունից:

«ԲՈՒՍԹ»- Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում, Erasmus+

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել և խթանել ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության շրջանակի և գործիքների մշակման միջոցով ՝ համաձայն Երևանի կոմյունիկեի և եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի (ԵԲԿՏ) 2020թ.-ի շարժունության ռազմավարության սկզբունքների: Ծրագրի տևողությունը երեք տարի էր (2016-2019): 2019թ. ծրագիրը երկարացվել է 6 ամսով` մինչև 2020թ. հունիս:

․․․

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է միջազգայնացման ազգային ռազմավարության մշակում, որը կնպաստի, որպեսզի ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգը դառնա նորարար, հեռանկարային և միջազգային ։ Այն կամրապնդի հայաստանյան ԲՈՒՀ-երի կրթական, վերապատրաստման և հետազոտական գործունեությունը՝ համաձայն միջազգային և ներպետական իրավական կանոնակարգման։ Ծրագիրն իրականացվում է ինստիտուցիոնալ, տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում՝ ներառելով ռազմավարական պլանավորման,  միջազգային հարաբերությունների կառավարման, կառուցվածքային բարեփոխումների վերաբերյալ սեմինարներ և վերապատրաստումներ հայաստանյան ԲՈՒՀ-երում։ Ծրագրի գործընկերները Իսպանիայից, Շվեդիայից, Պորտուգալիայից և Էստոնիայից կներկայացնեն իրենց փորձը ռազմավարության, մարքեթինգի և միջազգային համագործակցության ոլորտում:

ԵՄ գործընկերներ

 • Ստոկհոլմի տեխնոլոգիայի թագավորական ինստիտուտ, Շվեդիա
 • Կատալունիայի պոլիտեխնիկական համալսարան, Իսպանիա
 • Ռովիրա և Վիրջիլիայի համալսարան, Իսպանիա
 • Տալլինի տեխնոլոգիական համալսարան, Էստոնիա
 • Լիսաբոնի համալսարանի տեխնիկական ինստիտուտ, Պորտուգալիա

 

Հայաստանյան գործընկերներ`

 • Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (համակարգող)
 • Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
 • Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
 • Շիրակի Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան
 • Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան
 • ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն
 • Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն

QUATREC- որակավորումների համեմատում վստահելի ճանաչման համար (2018-2020)

Ծրագրի նպատակն է իրականացնել որակավորումների ազգային շրջանակների (որպես ճանաչման գործիքների) համեմատական հետազոտություն: Հետազոտության շրջանակներում կհամեմատվեն բակալավրի և մագիստրոսի որակավորումները տարբեր ոլորտներից:

Գործընկերներ

Ազգային տեղեկատվական կենտրոններ Լատվիայից, Էստոնիայից, Բուլղարիայից, Միացյալ Թագավորությունից և Հայաստանից: 

«ԻՍՈԲԱՔ – Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ»                                                 

«Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ» ծրագիրը իրականացվել է ԵՄ Էրազմուս+ ի  շրջանակում 2017-2018թթ.: Ծրագրի նպատակն էր ստեղծել միասնական  էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ հավաքագրված կլինեն Բոլոնիայի գործընթացից առաջ շնորհվող որակավորումների ձևանմուշները և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

...

Ծրագիրն իրականացվել է Բուլղարիայի Ակադեմիական ճանաչման և շարժունության ազգային կենտրոնի (NACID) կողմից, գործընկերներն են Հայաստանը, Ռումինիան, Էստոնիան, Լատվիան, Լեհաստանը, Լիտվան և Խորվաթիան: Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ)  հավաքագրել է ՀՀ-ում մինչև Բոլոնիայի գործընթացի ներդրումը շնորհվող մոտ 40 որակավորումների օրինակներ: «ԻՍՈԲԱՔ»-ը հասանելի է ENIC-NARIC գրասենյակների աշխատակիցների համար` նպատակ ունենալով ճանաչման գործընթացը դարձնել ավելի արագ և թափանցիկ:

Համակարգում տեղադրվել է նաև յուրաքանչյուր երկրում Բոլոնիայի գործընթացից առաջ գործող կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ճանաչված բուհերի ցանկը:

«ՍՔԱՆ-Դ2» Ազգային ակադեմիական դիպլոմների նմուշներ և պատճեններ

ԵՄ Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակներում «ՍՔԱՆ-Դ2» ծրագիրը մեկնարկել է 2016թ.-ին և ավարտվել 2017թ.: Ծրագրի հիմնական նպատակն էր խթանել բարձրագույն կրթության որակավորումների իրազեկվածությունը թափանցիկ և արդար ճանաչում իրականացնելու համար: Ծրագիրը նախատեսում էր ստեղծել ընդհանուր միջազգային տվյալների բազա, որում հավաքագրված  կլինեն  մասնակից 10 երկրների (Հայաստան, Ավստրիա, Էստոնիա, Ֆրանսիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Նորվեգիա, Լեհաստան, Ռումինիա, Ուկրաինա) բուհերի կողմից շնորհվող որակավորումների ձևանմուշները և  դրանց վերաբերյալ  ամբողջական տեղեկատվությունը: Ծրագրի համակարգել է իտալական CIMEA կենտրոնը: ՍՔԱՆ-Դ2  ծրագրի շրջանակում ստեղծված բազան հասանելի է ENIC-NARIC գրասենյակների աշխատակիցներին https://www.enic-naric.net/country-pages.aspx.:

․․․

Ծրագրի շրջանակներում Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոնը (ԱՓՇԱՏԿ) հավաքագրել է ազգային  դիպլոմների, վկայականների նմուշները և տեղադրել է առցանց բազայում: Բազայում առկա են բուհերի կողմից ինչպես ներկայումս շնորհվող դիպլոմների նմուշները, այնպես և նախկինում շնորհված նմուշները:

Փախստականներ և ճանաչում. Փախստականների, տեղահանված և փախստականների իրավիճակում գտնվող անձանց օտարերկրյա բարձրագույն կրթության ճանաչման գործիքակազմ

Ծրագրի նպատակն էր մշակել ճանաչման արդյունավետ ընթացակարգեր փախստականների, տեղահանված և փախստականների նման իրավիճակում գտնվող անձանց  համար, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ փաստաթղթերը ամբողջական չեն կամ ընդանրապես առկա չեն:   

Ծրագրի գործընկերներն էին Նորվեգիայի, Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Նիդեռլանդների, Միացյալ Թագավորության և Շվեդիայի ազգային տեղեկատվական կենտրոնները:

․․․

Ծրագրի ընթացքում մշակվեցին ընդհանուր սկզբունքներ, լավագույն փորձի օրինակներ և գործիքաշար` փախստականների որակավորումների ճանաչման համար: Օգտագործված մեթոդները հաջողությամբ փորձարկվեցին և ընդգրկվեցին մի քանի երկրների ճանաչման գործընթացներում: Բացի այդ, մշակվեցին այն երկրների կրթական համակարգերի նկարագությունը, որտեղից ամենաշատն է փախստականների հոսքը և   դրանք հրապարակվեցին ENIC-NARIC կայքում:

2014-2016 ԱՐՄԵՆՔԱ․ Ազգային և ոլորտային որակավորումների շրջանակների ներդրումը Հայաստանում

Ծրագրի նպատակն էր բարձրացնել հայ շրջանավարտների աշխատունակությունը և հեշտացնել ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային աշխատաշուկայում ազգային որակավորումների ճանաչումը: Արդյունքում, ծրագիրը մշակեց Որակավորումների  ազգային շրջանակը (ANQF), ինչպես նաև ոլորտային շրջանակներ մի քանի մասնագիտական ոլորտների համար: Մանրամասներին կարեղ եք ծանոթանալ այստեղ:

Ծրագրի ընթացքում մշակվեցին ընդհանուր սկզբունքներ, լավագույն փորձի օրինակներ և գործիքաշար` փախստականների որակավորումների ճանաչման համար: Օգտագործված մեթոդները հաջողությամբ փորձարկվեցին և ընդգրկվեցին մի քանի երկրների ճանաչման գործընթացներում: Բացի այդ, մշակվեցին այն երկրների կրթական համակարգերի նկարագությունը, որտեղից ամենաշատն է փախստականների հոսքը և   դրանք հրապարակվեցին ENIC-NARIC կայքում:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *